กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ผังบัญชีบริหารแบบปกติ


รหัสรายการ
A10 สินทรัพย์
A11สินทรัพย์หมุนเวียน
A111101 เงินสด
A111102 เงินฝากคลัง
A111103 เงินฝากสถาบันการเงิน - ในงบประมาณ
A111104 เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ
A111105 เงินทดรองราชการ
A111S รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
A112101 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ
A112102 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ
A112103 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC AE/HC/DMI -สุทธิ
A112104 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ
A112105 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง OPD -สุทธิ
A112106 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง IPD-สุทธิ
A112107 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ
A112108 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ
A112109 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ
A112110 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ
A112111 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ
A112112 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ
A112113 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ
A112114 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ
A112201 ลูกหนี้บริการอื่นๆ
A112202 ลูกหนี้เงินยืม
A112S รวม ลูกหนี้
A113101 ยาคงเหลือ
A113102 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์คงเหลือ
A113103 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ
A113104 วัสดุคงเหลือ
A113S รวม ยาและวัสดุคงเหลือ
A114101 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
A114102 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากรค้างรับ
A114103 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน ค้างรับ
A114104 รายได้งบประมาณ-เงินอุดหนุน ค้างรับ
A114105 รายได้งบประมาณ-อื่นๆ ค้างรับ
A114106 รายได้ค้างรับอื่น
A114201 ภาษีหักส่งล่วงหน้า
A114202 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)
A114203 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
A114204 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
A114205 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
A114206 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
A114301 ลูกหนี้อื่นๆ
A114302 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
A114S รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
A11Sรวม สินทรัพย์หมุนเวียน
A12สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A121101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
A121102 ครุภัณฑ์ - สุทธิ
A121201 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
A121202 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
A121S รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A12Sรวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A19SSรวม สินทรัพย์
A20 หนี้สินและทุน
A21หนี้สินหมุนเวียน
A211101 เจ้าหนี้การค้าค่ายา
A211102 เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
A211103 เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
A211104 เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ
A211105 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
A211106 เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์
A211107 เจ้าหนี้การค้าค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
A211201 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC ในจังหวัด
A211202 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกจังหวัด/ต่างสังกัด
A211203 เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว
A211204 เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A211205 เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
A211S รวม เจ้าหนี้
A212101 เงินกองทุน UC
A212102 เงินกองทุน UC งบลงทุน
A212103 เงินกองทุน ประกันสังคม
A212201 เงินมัดจำ
A212202 เงินรับฝากอื่นๆ
A212301 รายได้รับล่วงหน้า
A212S รวม กองทุน/รายได้รับล่วงหน้า
A213101 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)ค้างจ่าย
A213102 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A213103 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)ค้างจ่าย
A213104 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A213105 ค่าตอบแทน(บริการ)ค้างจ่าย
A213106 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A213107 ค่าใช้สอยค้างจ่าย
A213108 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
A213109 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย
A213110 ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรักษาพยาบาลค้างจ่าย
A213111 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ค้างจ่าย
A213112 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย
A213201 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
A213S รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น
A21Sรวม หนี้สินหมุนเวียน
A22หนี้สินไม่หมุนเวียน
A221101 เงินมัดจำ
A221102 เงินรับฝากอื่นๆ
A221201 เงินทดรองราชการรับจากคลัง
A221202 รายได้รอการรับรู้
A221203 หนี้สินระยะยาวอื่น
A221S รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน
A22Sรวม หนี้สินไม่หมุนเวียน
A30ทุน
A311 ทุน
A311101 ทุนตั้งต้น
A311102 ยอดสะสมยกมา
A321 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
A321101 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน
A39Sรวม ส่วนของทุน
A39SSรวม หนี้สินและทุน
A40 รายได้จากการรักษาพยาบาลและงบประมาณส่วนบุคลากร
A410104 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OPD เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ
A410108 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IPD เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ
A410204 รายได้จากการเรียกเก็บ UC สุทธิ
A410205 รายได้ค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A410301 รายได้จากกองทุน UC - OPD
A410302 รายได้จากกองทุน UC- IPD
A410303 รายได้จากกองทุน UC - P&P Expressed demand
A410304 รายได้จากกองทุน UC - พื้นที่เฉพาะ
A410305 รายได้กองทุน UC P&P อื่น
A410306 รายได้จากกองทุนUC เฉพาะโรคอื่น
A410307 รายได้กองทุน UC- ตามผลงาน
A410308 รายได้กองทุน UC- อื่นๆ
A410309 รายได้กองทุนปีก่อน
A410310 รายได้กองทุน UC-CF
A410S รวม รายได้ UC
A411 รายได้ EMS
A411101 รายได้จาก EMS
A412 รายได้ต้นสังกัด
A412101 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A413 รายได้เบิกคลัง
A413101 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง OPD
A413105 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD สุทธิ
A414 รายได้ประกันสังคม
A414104 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย สุทธิ
A414201 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A414301 รายได้กองทุนประกันสังคม (ส่วนบริหารจัดการ 50%)
A415 รายได้แรงงานต่างด้าว
A415104 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว สุทธิ
A415201 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP
A415301 รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว
A416 รายได้บุคคลที่มัปัญหาสถานะและสิทธิ
A416104 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP สุทธิ
A417 รายได้พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A417101 รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A419 รายได้ค่ารักษาพยาบาล/บริการอื่นๆ
A419101 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A419201 รายได้ค่าบริการอื่นๆ
A420 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
A420101 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
A499Sรวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน
A50 หัก ต้นทุนบริการ
A500 ต้นทุนบริการ
A500101 ต้นทุนยา
A500102 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
A500103 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
A500104 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)
A500105 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
A500106 ค่าตอบแทน(บริการ)
A500107070 ค่าใช้จ่ายบุคลกรอื่น (สัดส่วน 70)
A500108070 ค่าใช้สอย(บริการ) (สัดส่วน 70)
A500109070 ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 70)
A500110070 วัสดุใช้ไป (สัดส่วน 70)
A500111 ค่ารักษาตามจ่าย UC
A500112 ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สป
A500113 ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป
A500114 ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว
A500115 ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A500116 ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
A500201 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บริการ)
A500202 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์(บริการ)
A500203 ค่าตัดจำหน่าย (บริการ)
A500S ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (บริการ)
A510 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
A510101 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
A510102 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
A510103 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)
A510104 ค่าใช้จ่ายบุคลกรอื่น (สัดส่วน 30)
A510105 ค่าใช้สอย (สัดส่วน 30)
A510106 ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 30)
A510107 วัสดุใช้ไป (สัดส่วน 30)
A510108 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A510109 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A510110 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A510111 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A510112 หนี้สงสัยจะสูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD
A510113 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A510114 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่าบริการอื่นๆ
A510115 หนี้สูญ จากค่ารักษาเบิกคลัง OPD
A510116 หนี้สูญ จากค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A510117 หนี้สูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A510119 หนี้สูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A510120 หนี้สูญ จากค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A510121 หนี้สูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD
A510122 หนี้สูญ จากการเรียก็บแรงงานต่างด้าว นอก CUP
A510123 หนี้สูญ จากการเรียก็บบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ CUP
A510124 หนี้สูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A510125 หนี้สูญ จากค่าบริการอื่นๆ
A510126 สินทรัพย์โอนให้ลูกข่าย(ที่ไม่ใช่ UC)
A510127 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
A510201 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สนับสนุน)
A510202 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (สนับสนุน)
A510203 ค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)
A510S ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)
A599Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(มีค่าเสื่อม)
A599Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
A600 ค่าใช้จ่ายโครงการ
A600101 ค่าใช้จ่ายจากโครงการ
A600102 ค่าใช้จ่ายโครงการ
A600103 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP
A699Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ(มีค่าเสื่อม)
A699Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ
A700 รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ
A700101 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นๆ
A700102 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน
A700103 รายได้งบลงทุนUC
A700104 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-อื่นๆ
A700105 รายได้จากการรับบริจาค
A700106 รายได้ดอกเบี้ย
A700107 สินทรัพย์รับโอนจากแม่ข่าย(ไม่ใช่เงิน UC)
A700108 รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการ UC
A700109 รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม
A700110 รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
A700111 หนี้สูญได้รับคืน
A700112 รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
A700113 ค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น คืนเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียมฯลฯ
A799Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน(มีค่าเสื่อม)
A799Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน
A800 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน
A800101 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน
A899Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ (มีค่าเสื่อม)
A899Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics