กลุ่มประกันสุขภาพ (2558)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ผังบัญชีบริหารแบบย่อ


รหัสรายการ
A10 สินทรัพย์
A11สินทรัพย์หมุนเวียน
A1111 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด*
A1121 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล*
A1122 ลูกหนี้อื่น*
A1131 ยาและวัสดุคงเหลือ*
A1141 รายได้ค้างรับ*
A1142 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า*
A1143 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น*
A11Sรวม สินทรัพย์หมุนเวียน
A12สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A1211 สินทรัพย์ถาวร*
A1212 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*
A12Sรวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A19SSรวม สินทรัพย์
A20 หนี้สินและทุน
A21หนี้สินหมุนเวียน
A2111 เจ้าหนี้การค้า*
A2112 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย*
A2121 เงินกองทุน*
A2122 เงินรับฝาก*
A2123 รายได้รับล่วงหน้า*
A2131 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย*
A2132 หนี้สินหมุนเวียนอื่น*
A21Sรวม หนี้สินหมุนเวียน
A22หนี้สินไม่หมุนเวียน
A2211 เงินมัดจำ/รับฝาก*
A2212 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น*
A22Sรวม หนี้สินไม่หมุนเวียน
A30ทุน
A3111 ส่วนของทุน*
A3211 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย*
A39Sรวม ส่วนของทุน
A39SSรวม หนี้สินและทุน
A40 รายได้จากการรักษาพยาบาลและงบประมาณส่วนบุคลากร
A4101 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC เหมาจ่ายรายหัว*
A4102 รายได้จากการเรียกเก็บ UC*
A4103 รายได้จากกองทุน UC*
A4111 รายได้จาก EMS*
A4121 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด*
A4131 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง*
A4141 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย*
A4142 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย*
A4143 รายได้กองทุนประกันสังคม (ส่วนบริหารจัดการ 50%)*
A4151 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว*
A4152 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP*
A4153 รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว*
A4161 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มัปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP*
A4171 รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3*
A4191 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ*
A4192 รายได้ค่าบริการอื่นๆ*
A4201 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร*
A499Sรวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน
A50 หัก ต้นทุนบริการ
A5001 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล*
A5002 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (บริการ)*
A5101 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ*
A5102 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)*
A599Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(มีค่าเสื่อม)
A599Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
A6001 ค่าใช้จ่ายจากโครงการ*
A699Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ(มีค่าเสื่อม)
A699Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ
A7001 รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*
A799Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน(มีค่าเสื่อม)
A799Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน
A8001 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน*
A899Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ (มีค่าเสื่อม)
A899Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics